Description

EUGENIO GERLI + OSVALDO BORSANI FOR TECNO
Italy c. 1958

Set of twelve
34"H x 19"W x 18.5"D, SeatHeight 17.33"

EA4424_12